Regulamin usług

Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Adc Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu https://imcado.app

§ 1 DEFINICJE:

 1. Cennik – cennik Usług świadczonych przez Adc Sp. z o.o. dostępny w Serwisie;
 2. Konsument– podmiot w rozumieniu 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto Usługobiorcy – część Serwisu stanowiąca zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Usługobiorcy, dostępna po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła, za pośrednictwem której Usługobiorca ma dostęp do Systemu i może korzystać z Usług;
 4. Konto Konsumenta– część Serwisu stanowiąca zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Konsumentowi, dostępna po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła, za pośrednictwem której Konsument ma dostęp do Systemu i może korzystać z Usług;
 5. Link aktywacyjny – wygenerowanie na skutek opłaconego zamówienia na Usługę indywidualnie przypisanego do Usługobiorcy kodowanego łącza, którego uzupełnienie o kod dostępu umożliwia dostęp do Konta Usługobiorcy;
 6. Okres rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Usługobiorcy z tytułu Usług świadczonych w trybie miesięcznym lub rocznym
 7. Opłata abonamentowa– opłata uiszczana przez Usługobiorcę w wysokości określonej w Cenniku tytułem korzystania z Usług w danym okresie rozliczeniowym;
 8. Pakiet Usług– pakiet Usług oferowanych przez Usługodawcę Usługobiorcy, którego szczegółowy zakres określa informacja zamieszczona w Serwisie;
 9. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity z dnia 14 września 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1954);
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną;
 11. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 12. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna umożliwiająca Usługobiorcy korzystanie Usług oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę dostępna pod adresem https://imcado.app lub/i przez aplikację Imcado
 13. System– oprogramowanie dostępne w modelu SaaS (Software as a Service) dostarczane przez Usługodawcę Usługobiorcy na podstawie Umowy
 14. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) na rzecz Usługobiorcy, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 15. Umowa -umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiot i treść określają postanowienia niniejszego Regulaminu, Cennik oraz informacje o Pakietach Usług, które są dostępne w Serwisie;
 16. Usługi – bezpłatne i odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegające na zapewnieniu przez Usługodawcę Usługobiorcy dostępu do Systemu oraz jego prawidłowego funkcjonowania;
 17. Usługobiorca – podmiot, który korzysta z Usług na podstawie Umowy w celach związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który nie jest Konsumentem;
 18. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, Cennika i  Pakietu Usług dostępnych w Serwisie – Adc Sp. z o.o., Niemczańska 33/4, 50-561 Wrocław, NIP: 8992887819 
 19. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1191);
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Korzystając z Serwisu, w tym składając zamówienia na oferowane przez Usługodawcę Usługi, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia i korzystanie z Usług.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z Serwisu lub/i Aplikacji, w tym w szczególności korzystanie z Usług, wymaga spełnienia minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem, tj.:

 • dysponowanie urządzeniem posiadającym połączenie z siecią Internet oraz włączoną obsługą plików cookies,
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej prawidłowe wyświetlanie zasobów Serwisu, tj. Google Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer, Safari
 • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej,
 • w przypadku Aplikacji używanie na urządzeniach mobilnych systemu operacyjnego Android 9+ lub iOS 10+

4. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Konsumentowi / Usługobiorcy:
  • zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zakresu i warunków świadczenia Usług,
  • założenie Konta Konsumenta / Konta Usługobiorcy i składanie zamówień na Pakiety Usług,
  • korzystanie z Usług,
  • przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin, Konsument / Usługobiorca zobowiązuje się w szczególności do:
  • respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, przez
   co należy rozumieć między innymi: zakaz zamieszczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, propagujących przemoc
   i nienawiść,
  • niepodejmowania działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu i wejścia w posiadanie informacji oraz danych nieprzeznaczonych dla Konsumenta / Usługobiorcy,
  • niepodejmowania innych działań, które byłyby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawem, dobrymi obyczajami lub naruszałyby prawa i dobra osobiste Usługodawcy oraz osób trzecich.
 3. Konsument / Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z treści zamieszczanych w Serwisie wyłącznie na własny użytek i w celu realizacji zawartej Umowy. Używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w innych celach wymaga odrębnej, uprzedniej i pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. W przypadku gdy Konsument / Usługobiorca, korzystając z Serwisu, dopuści się naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, a także gdy w inny sposób działa na szkodę Usługodawcy i osób trzecich, Usługodawca może ograniczyć jego dostęp lub pozbawić go dostępu do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym. O zastosowanych środkach Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany. Uzyskanie powtórnego dostępu do Serwisu wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy usterek, które uniemożliwiają lub utrudniają dostęp do Serwisu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do Serwisu i realizacji Usług wywołane siłą wyższą, innymi zdarzeniami losowymi, awariami sprzętu, cyber atakami (np. DDOS), przerwami w dostawie prądu czy łączności z Internetem, nieuprawnioną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich czy też błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych i oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym Usługobiorców.

§ 5. ZAWARCIE UMOWY I KORZYSTANIE Z USŁUG

 1. Korzystanie z Usług jest możliwie po uprzednim założeniu darmowego Konta Konsumenta / Konta Usługobiorcy, podaniu danych karty płatniczej z której nastąpi  płatność, zaakceptowaniu Regulaminu, zapoznaniu się z Cennikiem, informacjami o Pakietach Usługi instrukcjami zamieszczonymi w Serwisie oraz uiszczeniu Opłaty abonamentowej.
 2. Założenie Konta Konsumenta / Konta Usługobiorcy następuje poprzez wypełnienie dostępnego w Serwisie formularza rejestracji oraz podanie danych zgodnych ze stanem faktycznym wraz z adresem poczty elektronicznej.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do utrzymania w poufności informacji umożliwiających dostęp do Konta Konsumenta / Konta Usługobiorcy.
 4. Konsumenci / Usługobiorcy mogą korzystać z Usług w następujący sposób:
  • Bezpłatnie – w ramach darmowego okresu testowego (wynikającego z § 6 ust. 9 Regulaminu) lub w ramach indywidualnie przyznanego przez Usługodawcę okresu próbnego;
  • Odpłatnie – w ramach pakietów wyszczególnionych w Cenniku
 5. Okres abonamentowy świadczenia Usług wynosi jeden miesiąc. Czas trwania Usługi w ramach wykupionego abonamentu zaczyna biec od dnia aktywowania Usługi.
 6. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia jej zawarcia przez Konsumenta / Usługobiorcę, które następuje w wyniku poprawnego opłacenia Usługi.
 7. Zamówienia, których nie uda się poprawnie opłacić zostaną anulowane.
 8. Zamówienia na Usługi są przyjmowane i rejestrowane przez Usługodawcę automatycznie oraz realizowane są wyłącznie na terenach nie objętych sankcjami Unii Europejskiej.
 9. Zamówione Usługi bezpłatne zostaną aktywowane w terminie 24 godziny od potwierdzenia ich zamówienia przez Konsumenta / Usługobiorcę, zaś zamówione Usługi odpłatne w terminie 24 godzin od zaksięgowania na koncie Usługodawcy Opłaty abonamentowej, której wysokość uzależniona jest od wybranego Pakietu Usług zgodnie z informacjami zamieszczonymi
  w Serwisie (Cennik, Pakiet Usług).
 10. Usługa bezpłatna zostanie automatycznie przedłużona zgodnie z wybranym pakietem przez Usługobiorcę jeżeli przed zakończeniem okresu bezpłatnego Usługobiorca nie zrezygnuje z Usługi.
 11. Konsument / Usługobiorca, zarówno w trakcie trwania, jak i po zakończeniu Usługi bezpłatnej, ma możliwość zawarcia Umowy odpłatnej poprzez opłacenie wybranego pakietu z Cennika.
 12. Usługobiorca / Konsument w dowolnym momencie, przed upływem bieżącego Okresu rozliczeniowego, ma prawo zmiany Opłaty abonamentowej i Pakietu Usług. W tym celu należy dokonać zmiany na stronie Cennika z zarejestrowanym wcześniej kontem e-mail. Nowy okres rozliczeniowy w ramach nowego pakietu Usług zaczyna biec po zakończeniu bieżącego Okresu rozliczeniowego.

§ 6. PŁATNOŚCI

 1. Konsument / Usługobiorca zobowiązany jest zapłacić za Usługę odpłatną w momencie
  potwierdzenia zamówienia Usługi, w przeciwnym wypadku Usługodawca ma prawo
  do odstąpienia od Umowy i anulowania zamówienia.
 2. Rozliczenia transakcji nastąpi poprzez obciążenie karty kredytowej lub debetowej przez podmiot pośredniczący Stripe (informacje dostępne pod https://stripe.com/en-pl).
 3. Momentem zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 4. Usługodawca wystawi Konsumentowi / Usługobiorcy fakturę w oparciu o dane wskazane podczas rejestracji Konta Konsumenta / Konta Usługobiorcy. W przypadku, gdy Usługobiorca jest płatnikiem VAT powinien, podczas rejestracji bądź w zamówieniu, podać swój nr NIP i zaznaczyć, czy ma być wystawiona Faktura VAT. W wypadku gdy Konsument wyraża wolę otrzymania faktury VAT powinien on podczas rejestracji bądź w zamówieniu, podać swój nr NIP i zaznaczyć, czy ma być wystawiona Faktura VAT. Usługodawca dostarczy fakturę na podany przez niego adres poczty elektronicznej w terminie 7 dni od jej wystawienia.
 5. Koszty związane z realizacją płatności ponosi Usługodawca.
 6. Wszelkie zmiany dotyczące Opłat abonamentowych będą ogłaszane w Serwisie poprzez publikację aktualnego Cennika. W wypadku Konsumenta aktualny cennik doręczony zostanie w formie mailowej. Brak sprzeciwu Konsumenta wobec proponowanych zmian w terminie 14 dni od powiadomienia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu. W przypadku sprzeciwu Umowa ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym wejście w życie nowego Cennika.
 7. Zmiana Cennika nie wpływa na zmianę wysokości Opłat abonamentowych uiszczonych przez Konsumentów / Usługobiorców na podstawie Umowy zawartej przed opublikowaniem zmienionego Cennika.
 8. Konsument zawierając Umowę wyraża zgodę na dostarczenie usługi niezwłocznie po zawarciu Umowy i uiszczenia opłaty zgodnie z Umową, przyjmując do wiadomości, że uzyskanie dostępu do Usługi przed upływem 14 dniowego okresu na odstąpienie od Umowy powoduje wygaśnięcie prawa do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia i żądania zwrotu uiszczonej Opłaty abonamentowej.
 9. Konsument przy pierwszym zawarciu umowy uzyskuje uprawnienie to 24 godzinnego (od momentu aktywowania usługi) okresu próbnego. W wypadku rozwiązania umowy w tym okresie Usługobiorca zwróci w terminie 7 dni Konsumentowi opłatę abonamentową. Jednocześnie Konsument utraci prawo do korzystania z Usługi w pozostałym okresie rozliczeniowym.

§ 7. ROZWIĄZYWANIE UMÓW

 1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług nastąpi:
  • w odniesieniu do Usługi prowadzenia Konta Konsumenta /Konta Usługobiorcy – w chwili złożenia przez Konsumenta / Usługobiorcę dyspozycji usunięcia Konta (poprzez anulowanie subskrypcji w podmiocie pośredniczącym Stripe lub w panelu usługi lub przesłanie deklaracji usunięcia konta na adres e-mail Usługodawcy),
  • w odniesieniu do Usługi świadczonej bezpłatnie po upływie terminu jej trwania i w związku z brakiem wniesienia Opłaty abonamentowej za Usługę płatną;
  • w odniesieniu do Usługi świadczonej odpłatnie – z upływem okresu, na jaki Usługa została wykupiona i braku kontynuacji Umowy na dalszy Okres rozliczeniowy, przez co należy rozumieć brak uiszczenia Opłaty abonamentowej za kolejny okres rozliczeniowy.
 2. Konsument / Usługobiorca może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn poprzez anulowanie subskrypcji w podmiocie pośredniczącym Stripe lub w panelu usługi. Wówczas Umowa wygasa z końcem bieżącego Okresu rozliczeniowego, a wcześniej dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  • Podania przez Konsumenta / Usługobiorcę nieprawdziwych i niekompletnych danych, które są niezbędne do realizacji Umowy,
  • Uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia faktu korzystania przez Konsumenta / Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bądź w sposób naruszający prawa osób trzecich.

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu, a zwłaszcza Systemu i świadczenia Usług przez Usługodawcę, Konsument / Usługobiorca może złożyć reklamację przesyłając ją na następujący adres e-mail: mail@imcado.app lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać:
  • adres e-mail przypisany Konsumentowi /Usługobiorcy oraz dane kontaktowe,
  • przedmiot reklamacji –wskazanie nieprawidłowości wraz ze wskazaniem terminu ich wystąpienia i czasu trwania,
  • proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia reklamacyjnego, a sposób rozstrzygnięcia Usługodawca przekaże Konsumentowi / Usługobiorcy drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Konsumenta / Konta Usługobiorcy.
 4. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz pytania dotyczące Usług należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: mail@imcado.app

§ 9. WSPARCIE TECHNICZNE, KONSERWACJA I PRZERWY TECHNICZNE

 1. W trakcie obowiązywania Umowy Konsument / Usługobiorca ma możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego Usługodawcy w zakresie związanym z korzystaniem z Usługa w ramach Opłaty abonamentowej.
 2. W celu skorzystania ze wsparcia technicznego należy wysłać zgłoszenie problemu na adres e-mail: mail@imcado.app lub za pośrednictwem formularza kontaktowego ze wskazaniem rodzaju nieprawidłowości i błędów w Systemie.
 3. Wsparcie techniczne Usługodawcy nie ma zastosowania do:
  • elementów, które podlegają samodzielnej modyfikacji przez Konsumenta/ Usługobiorcę,
  • błędów, które powstały w wyniku nieuprawnionej ingerencji Konsumenta / Usługobiorcy w ustawienia Usługi,
  • problemów wynikających z niespełnienia przez Konsumenta / Usługobiorcę wymogów technicznych, które są niezbędne do korzystania z Usługi.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. W/w ograniczenia nie przekroczą maksymalnie 4 godzin w skali miesiąca.
 5. Prace konserwacyjne i przerwy techniczne, poza wyjątkami wynikającymi ze zdarzeń losowych, prowadzone będą w miarę możliwości w godzinach nocnych.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ

 1. Konsumenci / Usługobiorcy korzystając z Serwisu (zakładanie Konta Konsumenta / Konta Usługobiorcy, składanie zamówienia na Usługi) przekazują Usługodawcy swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
 2. Podanie przez Konsumentów / Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania korzystanie z poszczególnych Usług może okazać się niemożliwe.
 3. Administratorem danych osobowych Konsumentów / Usługobiorców jest Usługodawca
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu Świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w  szczególności w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczenia Umów.
 5. Usługodawca dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych, w szczególności poprzez dokonywanie czynności przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (RODO i regulacje sektorowe) oraz zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 6. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych Usługobiorców wraz z informacjami na temat Polityki Cookies znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

§ 11. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania na zasadach, w zakresie i w celu określonym poniżej.
 2. Administrator danych oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania danych w zakresie w jakim je powierza do przetwarzania.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym regulaminem, jak również zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.
 4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
 5. Podmiot przetwarzający będzie nieodpłatnie przetwarzał powierzone mu na podstawie niniejszej umowy dane dotyczące osób fizycznych będących uczestnikami wydarzeń Administratora danych, które obejmują następujące informacje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
 6. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji zleconych Usług.
 7. W stosunku do powierzonych danych osobowych podejmowane mogą być następujące kategorie czynności przetwarzania: utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, modyfikowanie, udostępnianie, niszczenie, archiwizowanie.
 8. Zakres powierzenia może być w każdym momencie rozszerzony albo ograniczony przez Administratora. Ograniczenie albo rozszerzenie zakresu powierzenia może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora Podmiotowi przetwarzającemu informacji w tym przedmiocie w formie elektronicznej (na adres e-mail mail@imcado.app). W przypadku braku reakcji Podmiotu przetwarzającego w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
 9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
 10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych do ich należytego zabezpieczenia poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 11. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 12. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone mu dane w celu realizacji niniejszej umowy oraz ich przeszkolenia z zakresu ochrony danych.
 13. Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby przez niego upoważnione do przetwarzania zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych. Obowiązek zachowania tajemnicy powinien obejmować zarówno okres zatrudnienia lub współpracy tych osób z  Podmiotem przetwarzającym, jak również po jego ustaniu.
 14. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Administratora.
 15. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem powierzonych mu danych zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa ich istniejące kopie lub przesyła pisemne potwierdzenie ich zniszczenia, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 16. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 17. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu danych osobowych zgłasza je Administratorowi nie później niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia naruszenia.
 18. Do czasu przekazania Podmiotowi przetwarzającemu instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych, Administrator podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawnienie negatywnych skutków naruszenia.
 19. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację Administratorowi.
 20. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.
 21. Podmiot przetwarzający może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Administratora danych osobowych firmie Microsoft w celu świadczenia usługi w chmurze obliczeniowej Microsoft Azure. Przekazane dane będą̨ wykorzystywane wyłącznie na cele działania Serwisu Imcado. Centra danych Microsoft, w których przechowywane są̨ dane znajdują̨ się̨ na terenie państwa członkowskiego UE. Zapewniony jest w nich odpowiedni poziom ochrony. Szczegóły odnośnie usług Microsoft Azure – poziomu bezpieczeństwa oraz zgodności z rozporządzeniami o ochronie danych GDPR (RODO) -można znaleźć́ pod adresem: https://azure.microsoft.com/pl- pl/overview/trusted-cloud/
 22. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej, w tym w formie elektronicznej, zgody Administratora danych. 
 23. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych, chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający.
  W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 24. Podwykonawca umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej umowie.
 25. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych tak jak za własne działania lub zaniechania.
 26. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 27. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający przepisy Rozporządzenia, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez Rozporządzenie lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
 28. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem, a na jego żądanie w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio podmiot, któremu Podmiot powierzający powierzył przetwarzanie.
 29. W przypadku, gdy za szkodę spowodowaną przetwarzaniem odpowiadają zarówno Administrator, jak i Podmiot przetwarzający, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za całą szkodę.
 30. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, i o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.
 31. Czas przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający nie jest dłuższy niż wymaga tego zapewnienie poprawnego świadczenia Usługi, tj. od momentu założenia konta w Serwisie do 6 (słownie: sześć) miesięcy po skasowaniu konta w Serwisie. Okres trzydziestodniowego przetwarzania danych związany jest z istnieniem backupów Serwisu, dzięki którym Usługodawca Serwisu umożliwia zachowanie integralności danych podczas świadczenia Usługi. Okres przetwarzania danych może być́ dłuższy, gdy prawo polskie lub unijne nakłada na Usługodawcę Serwisu taki obowiązek.
 32. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 33. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 12. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

 1. Usługodawca zastrzega, że wszelkie udostępniane i użyte w Serwisie logotypy, zdjęcia, elementy graficzne oraz wszelkie inne zawarte w nim utwory w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się w Serwisie. Bez pozyskania uprzedniej zgody Usługodawcy, zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie oraz modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Serwisu Internetowego oraz oprogramowania Systemu.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny bezpłatnie w Serwisie dla każdego Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych.
 3. Usługodawca poinformuje Usługobiorców / Konsumentów o zmianach Regulaminu nie później niż 30 dni przed ich planowanym wejściem w życie poprzez: wyświetlenie komunikatu i publikację nowego Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie informacji o planowanej zmianie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Usługobiorcy / Konsumenta. Brak sprzeciwu Usługobiorcy / Konsumenta wobec proponowanych zmian w terminie 14 dni od powiadomienia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu. W przypadku sprzeciwu Umowa ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym wejście w życie nowego Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 23.03.2020 r.
 5. Wszelkie spory na gruncie niniejszego regulaminu będą rozwiązywane w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku, gdy nie dojdzie do porozumienia – przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy w przypadku Usługobiorców oraz przed sądem wybranym przez Konsumenta w przypadku Konsumenta.